X
تبلیغات
زولا

عاشقانه ای برای ﺣﻀرت اردیبهشت...!

سلام سایه نشین عاشقانه ھای من! ﺣاﻻ که برایت نامه می نویسم اولین ثانیه ھای آمدن توست. تو آمده ای و از پشت پنجره به من چشم دوخته ای! به قد کشیدن عشق در چشمان مردی که خطوط چهره اش عمیق تر و بیشتر از ھمیشه شده اند!

باﻻخره آمدی! بعد از ھزاران نامه ای که برایت نوشتم و بی ﺟواب ﮔذاشتی... بعد از سیصد و سی و پنج شب باز ھم این دل را ھوایی کردی! آمدی... بعد از ماه ھا چشم دوختن به ﺟاده ی بی ﺣوﺻله ی ﻓصل ھا... بعد از عشق پاشی ھای ناشیانه ی من به ﺣوالی نگاھت... پس از آن ھمه انتظار...

بهانه ی ھمیشگی شاعرانگی ام!

می دانی در قاموس دل من اردیبهشت یعنی چه؟ اردیبهشت یعنی نفس کشیدن برای آنکه قرار دل توست... اردیبهشت یعنی لبخند آسمانی خدا به روی ﻓصل ھا ، یعنی آرام ﮔرﻓتن زیر سایه ی درخت ھای از ھمیشه سبزتر کوچه ھای خاطره! یعنی خیس باران عشق شدن از ھمان باران ھا که آسمان ، ھر اردیبهشت ﻓقط با لهجه ی آسمانی تو قرائتش می کند... می دانی؟ از تو که پنهان نیست این روزھا عجیب بی قرارم... تو آمده ای ولی ھنوز پرنده ی آرامش به آشیانه ی دلم برنگشته است... این روزھا دل ﮔرﻓته تر از آنم که تو ﻓکر می کنی عزیزم ...

ماه ترین ماه من !

دلم ﻓنجانی عشق داغ می خواھد در کنج کاﻓه ای تاریک در این شهر پر از چراغ... اصلا دلم می خواھد بنشینم چشمهایم را ببندم و تو را بو بکشم که در ﺣوالی ام قدم می زنی . دلم میخواھد به تو بگویم : مساﻓرم... آن روز بارانی که یادت ھست؟ و تو...

ﺣاﻻ کمی بیا نزدیک تر... میخواھم روی ماه ات را ببوسم... می خواھم تو را بو بکشم به قدر 31 روز عاشقی و پس اندازش کنم و مزه مزه ات کنم به وقت دلتنگی چشمهایم و تشنگی کلماتم...

ماه من! نام مرا در ﮔوش ابرھا بخوان... بگذار این اردیبهشت، بارانی ترین اردیبهشت ھا شود در چشم اھالی زمین... بگذار ھمه عطر دست مرا بگیرند... بوی نگاههای نافذ چشمهای منتظر شاعری که ھنور چشم انتظار بهار است...!

 

اردیبهشت دستان تو را میخواھم در این اردیبهشت.

 

این روزھای بهاری عاشق تر از ھر لحظه، دلم به بودن تو خوش است. ھمین بودنت برای تمام روزھا و شبهای تنهایی ام کاﻓی ست. این روزھا چشم به راه بارانم و تشنه ام و نگاھم را به آسمان چشمهای تو می دوزم. نگاه تو مرا به معراج می برد و از چرخش عاشقانه ی دراویش قونیه بی نیاز می کند!

زیبا... چشم تو شعر، چشم تو شاعر است...

من دزد شعرهای چشم تو هستم!

 

پ.ن1 : روی ﺻحبتم با برخی اﻓراد است که این امر بر آنها مشتبه شده که مقصد و مقصود کلامم آن ھایند! خواھشا ھر" تویی " را به خود نگیرید! مخلص کلام... "ﻏریبه " ھا این مطالب را به نام خود تمام نکنند!

پ.ن2: شرمنده ولی از اﻓرادی که با نام مستعار نظراتشان را می نویسند خوشم نمی آید! یا با اسم ﺣقیقی خود نظر بگذارید یا اﺻلا نگذارید!

پ.ن3: قسم به عشق کوھی ھستم که دلباخته ی ابری مساﻓر شد...تا قلب بهار... بدرود!

پ.ن.زندگی: سالروز میلادت مبارک.

[ دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ] [ 01:34 ] [ امیر ]

آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
(رندوم)موزیک سایت


موزیکها بصورت Random پخش می شوند. جهت تغییر موزیک صفحه را Refresh نمایید (استفاده از کلید F5)
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 567092
وب ایرانی طراحی سایت